Categories Antwoorden op vragen

Wat Is Vaste Activa?

Vaste activa Onder vaste activa ( non-current assets of fixed assets) van een bedrijf worden de bezittingen verstaan waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen, inventaris, de machines en installaties, en de transportmiddelen.
Vaste Activa = Vast. Dus dat verandert door de jaren heen en niet dagelijks of jaarlijks. Vlottende Activa voorbeelden

Wat zijn materiële vaste activa?

Materiële vaste activa. Materiële vaste activa zijn de bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Materiële vaste activa zijn stoffelijk van aard, wat betekent dat je ze kunt pakken of aanraken. Enkele voorbeelden van materiële vaste activa: Grond en gebouwen.

Wat zijn financiële vaste activa’s?

Financiële vaste activa’s. Financiële vaste activa’s zijn activa waarvan verondersteld wordt dat ze langer dan één verslagperiode mee gaan. Hierbij geldt dat de onderneming een financieel belang of vordering heeft in of op een andere organisatie of persoon.

You might be interested:  Wat Eet Een Olifant?

Wat zijn immateriële activa?

Immateriële vaste activa. Immateriële activa zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in de onderneming, maar niet in het fysieke bedrijfsproces. Immateriële activa kunnen alleen dan op de balans opgevoerd worden, wanneer zij een objectief bepaalbare waarde hebben.

Wat valt onder de vaste activa?

Onder vaste activa (Engelse term: Fixed Assets of Non-Current Assets) vallen de bezittingen van een onderneming, die voor langere tijd in gebruik zijn. Veelal wordt een periode langer dan één jaar hiervoor aangehouden. Het gaat om bezittingen die worden gebruikt in de bedrijfsvoering en die niet worden verhandeld.

Wat zijn activa voorbeelden?

Dit zijn jouw stoffelijke bezittingen. Je kan ze aanraken. Voorbeelden: gebouwen, grond, machines, computers, auto’s.

Wat zijn vaste activa op de balans?

“Vaste activa zijn de bezittingen van een onderneming die voor langere tijd dienstbaar zijn aan de onderneming. Over het algemeen kan worden gesteld dat indien de bezittingen voor langer dan 1 jaar dienstbaar zijn aan de onderneming deze als vaste activa worden beschouwd.

Wat is de vlottende activa?

Onder vlottende activa vallen:

 • Je voorraden.
 • De vorderingen van je bedrijf.
 • Liquide middelen: je kasgeld en het saldo op je diverse bankrekeningen en tussenrekeningen.
 • Aandelen van derde die jij in bezit hebt en die je makkelijk kunt verkopen.
 • Wat is het werkkapitaal?

  Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (voorraad, debiteuren en liquide middelen) op de balans van de onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en andere kortlopende schulden). Het is het kapitaal dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse verplichtingen te voldoen.

  You might be interested:  Wat Is Een Widget?

  Hoe bereken je de waarde van de vaste activa?

  Je kunt de boekwaarde berekenen met een formule. Je neemt dan de aanschafwaarde minus de afschrijvingen en je vermenigvuldig dit met het aantal jaren. Vaak wordt de boekwaarde verwart met de restwaarde. De restwaarde is een bedrag oftewel waarde wat een activa nog opbrengt na de afschrijvingsperiode.

  Wat is het totaal activa?

  Het geheel aan bezittingen van een onderneming bestaat uit vaste en vlottende activa.

  Waar staat activa voor?

  De activa of bezittingen van een rechtssubject bestaan (in termen van het Nederlandse vermogensrecht) uit rechten (zoals eigendom) op zaken en het houderschap van vermogensrechten.

  Wat zijn activa en passiva?

  Voorbeelden van activa zijn: debiteuren (waarvan Buren nog geld krijgt), banksaldi, gebouwen. De passivazijde op de balans bevat de vermogensopbouw die hierbij hoort. Voorbeelden van passiva: eigen vermogen (reserves), vreemd vermogen (crediteuren, voorzieningen en leningen).

  Wat zijn liquide middelen op de balans?

  In de boekhoudwereld zijn de Liquide middelen al het geld dat een bedrijf in de kas of op de bankrekening heeft staan. Als iemand een betaling aan jou doet, nemen ze toe. Als je zelf een rekening betaalt, nemen ze weer af. Je kunt dit geld terugvinden op de debetzijde van de balans.

  Wat behoort onder vlottende activa?

  Vlottende activa (current assets) zijn die bezittingen van een persoon, bedrijf of organisatie die maar gedurende één productieproces kunnen worden gebruikt. Vlottende activa staan tegenover vaste activa, waaronder bijvoorbeeld de inventaris en het bedrijfsgebouw vallen.

  Wat valt onder vlottende activa voorbeelden?

  Het bekendste voorbeeld van vlottende activa zijn voorraden. Het is per slot van rekening niet de bedoeling dat voorraden langdurig in de onderneming aanwezig bijven, maar dat ze snel opnieuw worden verkocht. Een ander voorbeeld van vlottende activa zijn vorderingen, namelijk de facturen die je naar je klanten stuurt.

  You might be interested:  Wat Is Een Project?

  Hoe bereken je de vlottende activa?

  Er zijn drie manieren om dit te berekenen:

  1. Current ratio: Vlottende activa (voorraden, debiteuren en kasgeld) gedeeld door kort vreemd vermogen (crediteuren en banken).
  2. Quick ratio: Vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen, met uitzondering van de voorraden.

  Wat zijn materiële vaste activa?

  Materiële vaste activa. Materiële vaste activa zijn de bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Materiële vaste activa zijn stoffelijk van aard, wat betekent dat je ze kunt pakken of aanraken. Enkele voorbeelden van materiële vaste activa: Grond en gebouwen.

  Wat zijn financiële vaste activa?

  Immateriële vaste activa: licenties / octrooien. ontwikkelingskosten. goodwill. Financiële vaste activa: deelnemingen / effecten. langlopende leningen. Wat zijn financiële vaste activa? De financiële vaste activa van een bedrijf vallen onder de vaste activa.

  Wat zijn immateriële activa?

  Immateriële vaste activa. Immateriële activa zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in de onderneming, maar niet in het fysieke bedrijfsproces. Immateriële activa kunnen alleen dan op de balans opgevoerd worden, wanneer zij een objectief bepaalbare waarde hebben.

  1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
  Loading...

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *