Categories Antwoorden op vragen

Wat Is Staten Generaal?

Staten-Generaal (Nederland) De Staten-Generaal zijn sinds 1814 de volksvertegenwoordiging, ofwel het parlement, van Nederland. Bij de Grondwet van 1815 werd een tweekamerstelsel ingevoerd en sindsdien bestaat de Staten-Generaal uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Een wetsvoorstel moet door beide kamers worden goedgekeurd: eerst door de Tweede
The States General of the Netherlands (Dutch: Staten-Generaal (listen)) is the supreme bicameral legislature of the Netherlands consisting of the Senate ( Eerste Kamer ) and the House of Representatives ( Tweede Kamer ). Both chambers meet at the Binnenhof in The Hague.

Wat waren de Staten-Generaal?

Staten-Generaal, 1. Algemene Staten, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle gewesten. De Staten-Generaal werden voor het eerst op 9.1.1464 door de Bourgondische hertog → Filips de Goede bijeengeroepen. Zij hadden geen bestuursbevoegdheid en mochten slechts beslissen over het toestaan van → beden.

Wanneer werd de Voorlopige Staten-Generaal geopend?

Op achtereenvolgens 11 en 25 oktober 1945 namen de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel Voorlopige Staten-Generaal aan. Op 20 november 1945 werd de zitting van het nieuwe parlement, het noodparlement, door Koningin Wilhelmina met een Troonrede geopend. De Voorlopige Staten-Generaal bestond tot 4 juni 1946.

Wat was de Staten-Generaal 1588-1795?

Staten-Generaal 1588-1795. De Staten-Generaal was de regering van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1579-1795). Deze Republiek was met de Unie van Utrecht op 21 januari 1579 ontstaan en bestond uit zeven provincies (gewesten), te weten Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen.

You might be interested:  Wat Is Lits Jumeaux?

Wat wordt bedoeld met de Staten-Generaal?

Onder de Staten-Generaal verstaan we de Tweede en Eerste Kamer gezamenlijk. Formeel is er dan ook sprake van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Beide Kamers kunnen tevens in Verenigde Vergadering bijeenkomen.

Wie behoort tot de Staten-Generaal?

Het Nederlandse parlement wordt in de Grondwet de Staten-Generaal genoemd. De Staten-Generaal bestaat uit twee Kamers, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Wat is een andere naam voor Staten-Generaal?

De officiële benaming voor het Nederlandse parlement is Staten-Generaal. Sinds de grondwetswijziging van 1815 waarbij een tweekamerstelsel werd ingevoerd, bestaan de Staten-Generaal uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De naam Staten-Generaal stamt uit de vijftiende eeuw.

Wat werd er besproken in de Staten-Generaal?

De Staten-Generaal moest het over belangrijke beslissingen (zoals oorlog en vrede, het sluiten van bondgenootschappen en belastingen) unaniem eens zijn, maar mocht verder bij meerderheid besluiten. De afzonderlijke provincies (en het Landschap Drenthe) hadden een eigen bestuur met veel eigen bevoegdheden.

Waar ligt de wetgevende macht?

De wetgevende macht bestaat uit het parlement en de regering. Het parlement bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De meeste wetsvoorstellen komen van de regering. Het parlement moet vervolgens instemmen met het wetsvoorstel, anders kan het geen wet worden.

Wat is de bedoeling van de Troonrede?

De troonrede is een regeringsverklaring van een koning of koningin.

Wie vertegenwoordigd de Staten-Generaal?

Er waren drie functionarissen rond de Staten-Generaal die een constante invloed op hun functioneren hebben gehad: de raadpensionaris, de griffier en de stadhouder.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *